G. smithii

Species name:

Gekko smithii

Photographer:

Joshua Fast